Ochrana osobních údajů

I. Základní ustanovení

1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je MAJLO TOYS s.r.o., IČ 007790171 ,se sídlem Prostřední Bludovice 522, Horní Bludovice, 739 37 (dále jen: „správce“).

2. Kontaktní údaje správce jsou: Prostřední Bludovice 522, Horní Bludovice, 739 37, email: info@prodeti24h.cz tel. + 420 704 826 414

3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

II.Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

1.Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.

2.Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

 

III.Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

1.Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je:

 • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.
 • registrace na webových stránkách www.prodeti24h.cz

2.Účelem zpracování osobních údajů je vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit.

3.Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

 

IV.Doba uchovávání údajů

1.Správce uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).

2.Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

 

V.Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

1.Příjemci osobních údajů jsou osoby:

 • podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy
 • zajišťující služby provozování e-shopu (Shoptet) a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu
 • zajišťující marketingové služby: Google Analytics a Google AdWords, Google, Seznam, Heureka - oprávněný zájem - poskytnutí e-mailu a informace o objednaném zboží službě třetí strany pro získání recenze
 • Fio banka a.s.- finanční operace
 • zajištující účetnictví na základě smlouvy

2.Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

3.Správce osobních údajů archivuje veškeré Zpracovatelské smlouvy.

 

VI.Vaše práva

1.Za podmínek stanovených v GDPR máte

 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.

2.Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

 

VII.Podmínky zabezpečení osobních údajů

1.Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

2.Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména zejména použitím zámků, hesel, firewallu a antivirového programu.

3.Při shromažďování a zpracovávání osobních údajů se informace zasílají zašifrovanou formou, aby se zabránilo zneužití dat třetí stranou. Naše bezpečnostní opatření jsou pravidelně přizpůsobována technickému vývoji.Veškerá data uložená u správce jsou chráněna zabezpečeným protokolem (HTTPS šifrovaný pomocí TLS), který chrání spojení mezi webovým prohlížečem návštěvníka webu a serverem před odposloucháváním, podvrhy dat a umožňuje ověření identity uživatele, čímž minimalizuje riziko neoprávněného přístupu.

4.Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII.Analýza webových stránek

Části našich webových stránek používají analytickou službu Google Analytics. Tato služba pro analýzu stránek je provozována společností Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (dále jen Google). Tento analytický nástroj funguje na základě souborů cookies. Soubor cookie je textový soubor, který je odeslán při návštěvě webových stránek a je dočasně uložen na pevném disku uživatele webu, aby mohl analyzovat používání tohoto webu. Informace uložené souborem cookie jsou obvykle odesílány na server Google v USA a uloženy tam.
V rámci anonymizace bude vaše IP adresa v členském státě EU nebo v jiné zemi, která je vázána Dohodou o EHP, společností Google předem zkrácena. Společnost Google použije poskytnuté informace v našem zastoupení, aby vypracovala zprávu o používání webových stránek. Adresa IP zaslaná prostřednictvím služby Google Analytics nebude sloučena s jinými daty Google. Pokud chcete zabránit používání souborů cookie, můžete tak provést změnou nastavení místně ve webovém prohlížeči používaném v počítači (např. Safari, Internet Explorer, Opera, Firefox atd.); program pro otevírání a zobrazování webových stránek. Dále můžete zabránit shromažďování a zpracování dat prostřednictvím souborů cookie od společnosti Google stažením a instalací pluginu, který si můžete stáhnout na následujícím odkazu od společnosti Google: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

 

IX.Závěrečná ustanovení

1.Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

2.S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

3.Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínekVaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1.2.2019